Boligrådgivning i Aalborg, Aars, Hadsund og Støvring

Trykprøvning/ Blower door

Hvorfor trykprøve bygninger?

En bygning bør være tæt så der kun ventileres af ønskede kanaler. Grunden til at bygninger bør være tætte er b.la for at få et lavere energiforbrug til opvarmning og for at forhindre kondens som kan opstå hvis varm luft trænger ud i konstruktionerne. Kondens i konstruktionerne kan danne grobund for råd og svamp som kan give et dårligt indeklima. 

Ved blower door test måles det hvor tæt en bygning er. Er luftskiftet over det tilladte, skal der findes frem til hvilke utætheder der skal udbedres.

Fra 1 april 2006 er energikravene blevet skærpet og flere kommuner stiller ved nybyggeri, krav om dokumentation for at bygningen opfylder bygningsreglementets krav til lufttæthed.

Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter, sat i relation til bygningens bruttoetageareal i m2, og må ikke overstige 1,0 l/sm2 ved en trykprøvning på 50 Pa (for lavenergibygninger 2015 eller bygningsklasse 2020 må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/sm2).

Blower

Ulemper ved et utæt hus:

  • Varmen ventileres ud.
  • Større varmeregning.
  • Forringet indeklima grundet træk, kolde vægge og gulve.
  • Varm luft og fugt, kan trænge ud i de koldere dele af konstruktionerne og give råd og skimmelsvamp.

 

Hvad gør vi ved en blower door test?

Ved blower door test sættes bygningen først under undertryk. For at udjævne undertrykket, vil luften finde vej ind i huset gennem klimaskærmens utætheder. Luftgennemstrømningen som i denne proces kører gennem ventilatoren, måles og der udregnes et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s pr. m2).

Herefter gentages samme proces blot med overtryk.

Testens resultater samles i en udførlig rapport som dokumenterer, hvor tæt eller utæt bygningen er og om bygningen er "bestået" eller "dumpet" efter de gældende krav fra bygningsreglementet.

 

Hvem udfører blower door testen?

Testen udføres af en uddannet energikonsulent.

 

Krav om blower door test

Bygningsreglementet 2010 foreskrev at 5 % af alle nye bygninger, samt alle bygninger opført efter lavenergiklasse 2015 og 2020 trykprøves. Udgangspunktet var, at alt byggeri fra 2015 skulle trykprøves.

I bygningsreglementet 2015, er kravet om at alle bygninger skal trykprøves blevet reduceret til at  10 % af bygningerne skal trykprøves.

For at fremme trykprøvningerne blev det indført at der kun indregnes øget tæthed for de etagearealer, hvor der er gennemført trykprøvning. For øvrige arealer kan der kun indregnes tæthed svarende til BR10-niveau. Dermed gives der et incitament til at trykprøve bygningerne i stedet for, at indføre 100 % krav. 

 

Bygningsreglement 2015

Stk 4. Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstige 0,3 l/s pr. m² klimaskærm.

(7.2.1, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor hyppigt der skal foreligge dokumentation af volumenstrømmen gennem utætheder ved trykprøvning, jf. kap. 1.4, stk. 2.

Trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen sker på grundlag af DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.

Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Stk 5. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

(7.2.1, stk. 5)

Værdien på 1,5 l/s pr. m² er fastholdt i forhold til BR10 for at skabe et incitament til at foretage trykprøvning.

Stk 6. Bestemmelsen i stk. 4 og 5 gælder ikke for bygninger opvarmet til under 15 °C, ændret anvendelse, tilbygninger og renovering.

(7.2.1, stk. 6)

Bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

 

*kilde: Bygningsreglementet.dk

Bestil en rapport her:

Praktisk information om bestilling af en rapport klik her.
Vejledende pris inkl. moms: kr.